monadography I

(on Leibniz's "Monadology" 1714)

digital drawings

2016

monadography II

(on Leibniz's "Monadology" 1714)

90 video stills

2016